Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Podróżuj z nami...:) 

Masz firmę? Chcesz z nami 

współpracować? Napisz do Nas...

Firma C&S Transport oferuje : 

 • Kompleksowe usługi brukarskie
 • Układanie kostki brukowej i granitowej
 • Układanie krawężników i obrzeży
 • Sprzedaż kostki
 • Profesjonalne doradztwo

Zadzwoń i zarezerwuj termin już dziś... 


Planujesz wesele? Pragniesz zadbać o komfort podróży swoich gości.

Zadzwoń do nas. My ich dowieziemy i odbierzemy...

 Firma C&S Transport oferuje usługi brukarskie. Masz pytania? Zadzwoń


 

Podziel się na mediach społecznościowych

C&S Transport...

Ja im zaufałam...zrób to i Ty

Regulamin usług przewozu osób i rzeczy

C&S Transport Sp. Zo.o, Zajączkowo 4, 78-320 Połczyn-Zdrój

Nip 672-209-03-46, Regon 36998365

KRS 727955

       

 ROZDZIAŁ I
 

Przedmiot, zakres zastosowania  oraz podstawy prawne regulaminu

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z usług przewozowych świadczonych przez C&S Transport Sp. Zo.o, zwane dalej „Przewoźnikiem”.

 2.  Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) oraz dla wykonania obowiązku nałożonego postanowieniem art. 18 b, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późniejszymi zmianami).

 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy w transporcie drogowym wykonywanym przez C&S Transport Sp. Zo.o. zwanym dalej „Przewoźnikiem”.

 2. Regulamin stosuje się do przewozu osób i rzeczy w zakresie obejmującym przewozy regularne,  przewozy regularne specjalne oraz przewozy okazjonalne.

 3. Przyjęte w niniejszym regulaminie uregulowania są zgodne z obowiązującym prawem, a w sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają postanowienia ustawy - Prawo Przewozowe oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 2

1.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

a) przewoźnik – C&S Transport Sp. Zo.o

b) przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu polegający na przewozie w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. i Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe;

c) przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób;

d) linia komunikacyjna - połączenie komunikacyjne na określonej drodze, między przystankami wskazanymi w ofercie firmy, po której odbywają się przewozy osób;

e) punkt odbioru – miejsce przeznaczone do odprawy pasażerów, w którym znajdują się w szczególności przystanki komunikacyjne, lub wybrane inne miejsce przez zamawiającego,

f) kurs indywidualne - każdy przejazd, w jednym kierunku, busa wykonującego przewóz regularny w ramach oferty specjalnej firmy;

g) przystanek - miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów w sposób oznaczony przepisami,

h) punkt końcowy - przystanek autobusowy, dworzec lub przystanek dworcowy będący miejscem zakończenia przewozu określonej osoby lub inne określone miejsce dla grupy osób w przewozie grupowym;

i) bus- pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu niewięcej niż 8 osób na miejscach dla pasażerów;

j) umowa transportowa – oznacza umowę przewozu zawartą między przewoźnikiem a pasażerem dotyczącą świadczenia co najmniej jednej usługi regularnej lub okazjonalnej;

k) osoba niepełnosprawna – oznacza każdą osobę, której sprawność ruchowa podczas korzystania ze środków transportu jest ograniczona w wyniku jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (sensorycznej lub motorycznej, trwałej lub przejściowej), niepełnosprawności intelektualnej, upośledzenia lub jakiejkolwiek innej przyczyny niepełnosprawności bądź z powodu wieku i której sytuacja wymaga należytej uwagi i dostosowania usług udostępnianych wszystkim pasażerom do jej szczególnych potrzeb.

ROZDZIAŁ II

Przepisy ogólne

§ 3

1.  W przewozach regularnych przewoźnik jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy busa zawartego na stronie www.cs.transport.com.pl, oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.

2.  Zawarcie umowy przewozu w przewozach regularnych następuje przez nabycie biletu na przejazd (przewóz bagażu).

3.  Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy bus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

§4

1.  Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i rzeczy oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów , określa stosowana przez przewoźnika taryfa.

2. Przewoźnik może zastosować  promocyjne ceny biletów na określonych relacjach lub liniach.
3.  Przewoźnik zobowiązany jest podać do wiadomości publicznej  w sposób zwyczajowo przyjęty aktualne tabele opłat taryfowych i zapewnia zainteresowanym podróżnym wgląd do obowiązujących przepisów przewozowych.

§ 5

1.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takie jak:

-  wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia busa na trasie;

-  wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne;

-  zastosowanie się do nakazów policji i innych uprawnionych służb;

-  akty wandalizmu i terroru;

-  zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu;

-  inne okoliczności nieprzewidziane i niezależne od przewoźnika.

2.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy pasażer nie zgłosi się do bus po upływie czasu przeznaczonego na postój.

3.  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, kiedy z przyczyn niezależnych od przewoźnika będzie to konieczne.

4.  Przewoźnik odpowiada za rzeczy podróżnego umieszczone podczas przewozu w bagażniku bus jak za przesyłkę, ponosząc skutki ich utraty, ubytku lub uszkodzenia.

5.  Wszelkie powstałe szkody, na które podróżny został narażony podczas przewozu, powinny być zgłoszone niezwłocznie po ich ujawnieniu i potwierdzone pisemnie przez obsługę busa

6.  Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Przewoźnika ustala się na zasadach określonych odnośnymi przepisami ustawy Prawo Przewozowe, Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, zwanego dalej Rozporządzeniem P.E. i R.U.E.

7.  Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu, albo innych urządzeń Przewoźnika i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody.

8.  Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują odrębne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Przewozowe.

9.  Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jeżeli:

-  zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł wcześniej przewidzieć, uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,

-   pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych. 

10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osobę małoletnią podróżującą bez opieki. Za działania osoby małoletniej ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni. 

11.  Małoletni, który nie ukończył 13 roku życia może podróżować wyłącznie z opiekunem. 

12.  Małoletni po ukończeniu 13 roku życia, może podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania pisemnego "Oświadczenia o przewozie małoletniego", wypełnionego przez rodzica lub opiekuna prawnego i dostarczonego kierowcy przed rozpoczęciem kursu.  

 

ROZDZIAŁ III

Przewóz osób

§ 6

1.  Przewoźnik obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, oraz wygody i należytej obsługi.
Przewoźnik ogłasza:

a) Przewoźnik oferuje przewóz w komfortowych warunkach pojazdem Renualt Master Vip

 § 7

 1.  Kierowca busa ma obowiązek udzielić pomocy pasażerowi, który doznał w drodze nagłej niedyspozycji, lub ataku choroby, kontaktując się z odpowiednimi służbami lub dowożąc pasażera bezpośrednio do najbliższego punktu pomocy medycznej, o ile jest to konieczne dla ratowania jej życia lub zdrowia.

§ 8

1.  Przy wsiadaniu do busa i wysiadaniu z niego, oraz podczas przewozu, podróżny obowiązany jest stosować się do przepisów porządkowych ogłaszanych przez przewoźnika, oraz do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i rzeczy.

2.  Pierwszeństwo wejścia do busa mają w kolejności:

a)  osoby z biletami korzystające z pierwszeństwa przejazdów, a w szczególności:

     -   osoby niepełnosprawne, o ograniczonej sprawności ruchowej lub wymagające pomocy,

     -   kobiety ciężarne,

     -   osoby z małym dzieckiem na ręku,

    b)      osoby chcące zakupić bilet korzystające z pierwszeństwa przejazdów w szczególności:

     -   osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej lub wymagające pomocy,

     -   kobiety ciężarne,

     -   osoby z małym dzieckiem na ręku.

3. Podróżnemu, który posiada bilet zakupiony przez Internet miejsce siedzące wskazuje kierowca.

4.  Pasażerowie powinni stawić się w punkcie odbioru odpowiednio:

      a) 10 minut przed odjazdem busa w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej,

      b) 5 minut przed odjazdem busa w komunikacji zwykłej.

5.  Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z busa osoby:

a)  odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

b)  nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu przewoźnika,

c)   nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne,

d)  znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia,

e) mogące zabrudzić inne osoby, oraz zanieczyścić wnętrze busa.

6. Obsługa busa ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 

§ 9

1. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w busie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.

2. Urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.

3. W autobusach obowiązuje całkowity zakaz:

a)      palenia tytoniu,

b)     używania e-papierosów,

c)     zażywania substancji odurzających,

d)     spożywania alkoholu,

e)     spożywania posiłków typu fast-food,

f)     spożywania lodów.

4. Osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie mogą podróżować autobusami.

5. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być przez Kierowcę lub osobę upoważnioną przez Przewoźnika nie dopuszczone do przewozu lub usunięte z pojazdu.

6. Pasażerowie lub inne osoby będące sprawcami szkody, odpowiadają za szkody wyrządzone Przewoźnikowi i pasażerom. W razie wykrycia uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia busa pasażer zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej z tego tytułu w mieniu Przewoźnika.

§ 10

 

1. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu u kierowcy busa lub po przez stronę www Przewoźnika.

2.  Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu, oraz sprawdzić czy jest on właściwy.

3.  W bilecie na przejazd określa się wysokość należności,

4.  Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy przejazd nie został rozpoczęty.

 

5.  Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd do czasu zakończenia podróży

6.  W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.

ROZDZIAŁ IV

Przewóz rzeczy podróżnego i zwierząt

§ 11

1.  Podróżny, który posiada bilet na przejazd lub dokument uprawniający do przejazdu ma prawo do przejazdu w relacji na jaką opiewa bilet i w określonym busa oraz przewiezienia ze sobą bezpłatnie: 

a) rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,

 • przedmioty przestrzenne nie przekraczające wymiarów 20 x 20 x 30 cm, , który jest umieszczony na kolanach podróżnego lub w przestrzeni pod  lub nad siedzeniem  ( na półce ),

 • przedmioty podłużne nie przekraczające wymiarów 12 x 12 x 120 cm,

 • przedmioty płaskie nie przekraczające wymiarów 80 x 65 x 10 cm,

  .certyfikowanego psa przewodnika (w przypadku osób niewidomych),  

 • składanego wózka inwalidzkiego, jeśli pasażer jest użytkownikiem takiego wózka,

 • psa lub kota, jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu i umieszczone w miejscu wyznaczonym. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec, a jego opiekun musi okazać przy wsiadaniu do busa ważne świadectwo szczepienia zwierzęcia. Kot powinien być umieszczony w klatce bądź innym przenośnym pojemniku przystosowanym do przewozu zwierząt,

 • bagażu i zwierząt nie można umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

b) rzeczy umieszczonych w luku bagażowym busa, których ilość waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego:

 • przedmiotów przestrzennych do 80 x 65 x 40 cm,

 • przedmiotów podłużnych do 12 x 12 x 140 cm,

 • przedmiotów płaskich do 100 x 90 x 10 cm,

 • instrumentów muzycznych do 130 x 70 x 50 cm.

2.  Rzeczy wartościowe, w tym w szczególności papiery wartościowe, pieniądze, biżuteria, elektronika, a także rzeczy posiadające wartość naukową lub artystyczną, należy przewozić jako bagaż podręczny wewnątrz busa.

3.  Kierowca jest odpowiedzialny za umieszczenie bagażu pasażerów w luku bagażowym.

4.  Pasażer zobowiązany jest poinformować kierowcę o samodzielnym umieszczeniu bagażu w luku bagażowym.

5. O przewożeniu bagaży dodatkowych i przekraczających wymiary określone decyduje kierowca danego autobusu.

6.  Bagażu i zwierząt nie można umieszczać w miejscach przeznaczonych do siedzenia.

7.  W busie nie wolno przewozić:

 • przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu i utrudniających warunki odbywania podróży,

 • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów w szczególności: materiałów o nieprzyjemnym zapachu, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,

 • nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję),

 • zwłok i szczątek zwłok ludzkich,

 • żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w ust. 1.

8.  W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić zabrania go do przewozu.

9.  Po zakończonym przewozie kierowca wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym.

10.  W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu Przewoźnik ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym w ustawie Prawo przewozowe. 

11.  Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

12.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.

13.  W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę, który kieruje pojazdem, w celu uzyskania potwierdzenia utraty lub uszkodzenia bagażu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: C&S Transport Sp. Zo.o ul. Zajączkowo 4, 78-320 Połczyn-Zdrój

14.  Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

 

ROZDZIAŁ V

Kontrola biletów

§ 12

1.  Przewoźnik albo osoba przez niego upoważniona ma prawo:

a)   w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

b)   w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

c)   w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.  Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem tożsamości traktuje się jako jadącą bez ważnego biletu.

 

2.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 8 c do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika albo osobę przez niego upoważnioną.

 

ROZDZIAŁ VI

Skargi i wnioski

§ 13

 1. Skargi i wnioski związane z przewozem osób i rzeczy mogą być wnoszone  pisemnie kierowane na adres siedziby Spółki C&S Transport Sp. Zo.o ul. Zajączkowo 4 , 78-320 Połczyn Zdrój lub poczty internetowej na adres www.cs.transport.com.pl

 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego rozpoznaje się bez udzielenia odpowiedzi.

 3. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

 ROZDZIAŁ VII

 

Przepisy końcowe

 

§ 14

1.Regulamin obowiązuje od 17.04. 2018 r.

Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się uchwałą Prezesa Zarządu C&S Transport Sp zo.o

2. Administrtorem danych osobowych na potrzeby usług przwozowych jest firma C&S Transport.

Pełna treść znajduje sie na stronie www.cs.transport.com.pl w zakładce "Polityka prywatnośc"